Sakata Seed Corporation
  • 日本語
  1. HOME>
  2. Company Information>
  3. Company Outline>
  4. Organizational Chart

Organizational Chart

Organizational Chart

Organizational Chart

Board of Directors and Auditors

President Hiroshi Sakata
Managing Director Risho Uchiyama
Tsutomu Kagami
Directors Hideto Kaneko*
Shuitsu Honda*
Akifumi Ujita*
Kazuo Kuroiwa*
Toshihiko Furuki*
Kunihiko Sugahara
Yoshitaka Ihara
Statutory Auditors Mitsuo Enda
Noboru Hasegawa
Yasunori Numata

Note: *The Directors concurrently serving as the Senior Executive Officers.

Senior Executive Officers Tomoji Nakai
Takeo Yonemoto
Executive Officers Tatsuji Kuroki
Takaaki Miura
Hiroyoshi Saitou
Zen Takamiya
Kenichi Domon
Shinya Enomoto
Manabu Kawamura
Satoko Ozu

Top of Page

Company Information

Sakata Seed Corporation
Copyright (C) SAKATA SEED CORPORATION All Rights Reserved.